Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đâu năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đâu năm 2023

Ngày 30/5/2023, UBND huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023. Bà Trần Thị Quý, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm đã hoàn thành đúng và trước hạn 15/15 nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện tăng 02 bậc, xếp hạng 04/12 huyện, thành phố trong tỉnh. Qua kiểm tra công tác CCHC những tháng đầu năm ở các ngành và xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chỉ đạo điều hành, niêm yết công khai có chuyển biến, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng, hồ sơ trễ hẹn giảm; số lượng hồ sơ nộp trực tuyến cấp huyện đạt trên 77% và xã đạt trung bình trên 64%, hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 99%. Đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, huyện tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, sử dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phần mềm một cửa, ứng dụng hiệu quả phần mềm eCabinet trong các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

Trong hội nghị, các ngành, xã, thị trấn đã thảo luận, đề ra những giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện thủ tục hành chính, hồ sơ trực tuyến. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế chậm nhất ngày 15/6; rà soát thủ tục hành chính; hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn; tuyên truyền vận động người dân nộp hồ sơ trực tuyến; tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả; hoàn thành việc cấp căn cước công dân ở các xã, thị trấn trong tháng 6.

Dịp này, có 05 tập thể được nhận giấy khen của UBND huyện vì có đóng góp trong công tác cải cách hành chính.

Bt+ Hình: Thúy Ly,