Xuất bản thông tin

null Hợp tác xã nông nghiệp huyện Tháp Mười nhận gói chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Hợp tác xã nông nghiệp huyện Tháp Mười nhận gói chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng xã nông thôn mới, theo đó có 09 Hợp tác xã nông nghiệp được thành lập mới, hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nâng tổng số Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Tháp Mười là 19 Hợp tác xã.

Theo Quyết định 788/QĐ-UBND.HC ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp năm 2020 theo Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân tỉnh, trên địa bàn huyện có 7 Hợp tác xã nông nghiệp được nhận chính sách hỗ trợ này gồm: Hợp tác xã dịch vụ Mỹ Đông 2, Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Mỹ, Hợp tác xã nông nghiệp Phú Điền, Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ An, Hợp tác xã dịch vụ Đốc Binh Kiều, Hợp tác xã dịch vụ Tân Kiều, Hợp tác xã dịch vụ Hưng Thạnh./.

Nguyễn Thúy