Xuất bản thông tin

null Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp “bồi dưỡng kiến thức quốc phòng” đối tượng 4 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp “bồi dưỡng kiến thức quốc phòng” đối tượng 4 năm 2020

Sáng ngày 22/6/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tháp Mười phối hợp Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh huyện tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng” đối tượng 4 năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành huyện.

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 22 đến 25/6/2020), các học viên được học tập và nghiên cứu 8 chuyên đề gồm Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chuyên đề về Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng; An ninh quốc gia: Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Chủ quyền của Việt Nam đối với vùng đất Tây Nam Bộ.

Lớp Bồi dưỡng nhằm trang bị và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức ngành huyện về kiến thức Quốc phòng, an ninh dành cho đối tượng 4, sau lớp học trở về đơn vị tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước tới các đồng nghiệp trong đơn vị, nhằm góp phần quan trọng vào việc củng cố nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân./.

Nguyễn Thu - Vũ Chiến