Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tổng kết 5 năm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tổng kết 5 năm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 14/7/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

05 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được Ban Thường vụ Huyện uỷ Tháp Mười và các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra có xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình. Chọn nội dung, đối tượng kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Các tổ chức đảng có thẩm quyền trong Đảng bộ huyện kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế như công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy vẫn còn lúng túng, sai sót về quy trình, thủ tục.Việc xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả khắc phục sau thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát của một số tổ chức đảng, cá nhân chưa kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh chỉ đạo thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát bám sát vào nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng địa phương. Nội dung kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời xem xét, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng./.

Nguyễn Thu - Lê Tính