Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tập trung thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tập trung thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2020

Nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành sớm chỉ tiêu tăng dư nợ tín dụng năm 2020 được Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh giao và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nội dung công việc được giao.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện tích cực báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phân giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 cho các xã, thị trấn, chỉ đạo tập trung thực hiện ngay chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, đến nay đã hoàn thành 99% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng. Đặc biệt, phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát nhu cầu vốn cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tập trung nhu cầu cho vay công nhân tại các khu công nghiệp kịp thời báo cáo NHCSXH tỉnh làm căn cứ giao kế hoạch bổ sung.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19. Tích cực chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện quản lý điều hành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, định mức Quỹ an toàn chi trả được giao theo đúng quy định hiện hành.

Đăng Nhiên