Xuất bản thông tin

null Xã Trường Xuân thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Trường Xuân thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của đơn vị được kiểm tra, Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra các Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã; kiểm tra các Hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

Hồ sơ lưu trữ tốt, đảm bảo trình tự, thủ tục và thời hạn ra quyết định xử phạt đảm bảo theo quy định.

Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười (ngày 11/8/2020)

Tổ kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân xã trong thời gian qua đồng thời đề nghị tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được. Tổ kiểm tra yêu cầu các công chức tham mưu công tác XLVPHC cần lưu ý một số vấn đề như: Kỹ thuật trình bày văn bản; đánh bút lục cần thể hiện đầy đủ thành phần hồ sơ; khắc phục tình trạng TGTVPTCC không đảm bảo theo quy định; thường xuyên cập nhật và nghiên cứu văn bản để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xử phạt đảm bảo theo quy định; Ủy ban nhân dân xã cần có giải pháp khắc phục những hạn chế mà Tổ kiểm tra đã trao đổi./.

Minh Thuận