Xuất bản thông tin

null Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tháp Mười luôn quan tâm chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng hoạt động, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng cũng như nhận thức chính trị và tư tưởng của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm về chất lượng.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết đã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cho các tổ chức chính trị- xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Nội dung và phương pháp triển khai luôn bám sát hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chỉ thị, Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng cho cán bộ, đảng viên nắm và thực hiện. Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị và người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Về vấn đề này, PBí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND Trường Xuân- Võ Khắc Nhựt cho biết :

“Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tập trung, thứ nhất về giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 04 của Hội nghị TW 4 khóa 12 về công tác tăng cường chỉnh đốn đảng, ngăn chặt đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp. Qua thực hiện từng tổ chức đảng, đảng viên có ý thức,tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân tốt hơn. Các chi bộ trực thuộc chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng dẫn số 22 của Ban Tổ chức Trung ương”

Bên cạnh đó, Huyện ủy Tháp Mười cũng rất quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, từ đó tập trung cng cố, kiện toàn kịp thời nhân sự ở các chi, đảng bộ trực thuộc và các ban, ngành huyện, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong tổ chức thực hiện, lãnh đạo, điều hành các cấp ủy đảng đều bám vào quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ có đổi mới về nội dung và cách làm, phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị và người đứng đầu của cơ quan, đơn vị. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện, góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đã làm rõ và kết luận nhiều trường hợp về lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác bố trí, sử dụng cán bộ, kết nạp người vào Đảng. Triển khai đồng bộ các khâu luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện thí điểm sắp xếp một số tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị huyện, trong đó có mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch xã. Về vấn đề này, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười- Nguyễn Văn Vũ Minh cho biết thêm:

“Công tác tổ chức cán bộ, nổi bật của chúng ta thực hiện là Nghị quyết số 18 và đề án 04 của Tỉnh ủy liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn. Đến thời điểm này chúng ta đã thực hiện rất nhiều việc nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch xã, thị trấn. Qua Đại hội Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục rà soát các đơn vị đủ điều kiện để nghiên cứu, cho ý tiến tiếp tục phát triển mô hình này”

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của tổ chức Đảng và đảng viên, kịp thời ngăn ngừa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy Ban kiểm tra các cấp đã nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Quy định Điều lệ Đảng, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của cấp trên. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và của chi bộ có chuyển biến tích cực, đảng viên  luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành tốt các chủ trương đường lới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảng viên Võ Văn Hùng Cường, Chi bộ ấp 6B xã Trường Xuân cho biết:

“Để góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, là đảng viên mình phải gương mẫu để thực hiện các Nghị quyết, nhất là Nghị quyết TW4 khóa 12 cũng như Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ngoài ra mình tuyên truyền gia đình chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng ủy, gương mẫu thực hiện xây dựng NTM cũng như các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương”

Qua 05 thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện, đảm bảo tính công khai, dân chủ. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện được thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh. Phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh./.

BT: NGUYỄN THU