Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 39, TỪ NGÀY 21/9/2020 ĐẾN NGÀY 27/9/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 39, TỪ NGÀY 21/9/2020 ĐẾN NGÀY 27/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 39, từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020

Nội dung này thay đổi vào lúc 15g00, ngày 22/9/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 21/9/2020

* Chào cờ

--

07g20

--

Tất cả CBCCVC

* Hội ý đầu tuần

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Tất cả CBCCVC

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ ba 22/9/2020

* Khảo sát thi hành án dân sự

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Xã TX,

Mỹ Hòa

Ban PC, MTTQ, các cơ quan nội chính, phòng chuyên môn của UBND

* Khảo sát thi hành án dân sự

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

Xã ĐBK,

Mỹ An

Ban PC, MTTQ, các cơ quan nội chính, phòng chuyên môn của UBND

Thứ tư 23/9/2020

* Khảo sát thi hành án dân sự

CT – Đinh Minh Dũng

PCT-Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Xã Thanh Mỹ

Ban PC, MTTQ, các cơ quan nội chính, phòng chuyên môn của UBND

* Khảo sát thi hành án dân sự

13g30

Xã Mỹ Quí

Ban PC, MTTQ, các cơ quan nội chính, phòng chuyên môn của UBND

* Bổ sung lịch mới: Dự hội nghị tổng kết năm học 2019-2020

13g30

HTUB (A)

Đ/c Tuấn (HĐND huyện)

Thứ năm 24/9/2020

* Khảo sát thi hành án dân sự

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Thị trấn

Mỹ An

Ban PC, MTTQ, các cơ quan nội chính, phòng chuyên môn của UBND

* Làm việc tại cơ quan

13g30

 Cơ quan

Thứ sáu 25/9/2020

* Nội dung này đình lại: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ hai

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

HTUB (B)

* Họp báo Thường trực HĐND huyện quí 3/2020

13g30

HTUB (B)

Theo thư mời

* Bổ sung lịch mới:  Họp HĐND xã Phú Điền (Không dự)

13g30

Xã Phú Điền

Không dự

Thứ bảy 26/9/2020

Chủ nhật 27/9/2020

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thành viên TT HĐND huyện;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái