Xuất bản thông tin

null Hội nghị tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Phòng Tư pháp huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn bản quy phạm pháp luật cho các đối tượng là Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn phòng – Thống kê các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị tập huấn, ông Phạm Minh Tài, Phó Trưởng Phòng Tư pháp đã nói lên vai trò, tầm quan trọng của công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Hướng dẫn lập phiếu rà soát, báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL.

Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, để từ đó tham mưu kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Minh Thuận