Xuất bản thông tin

null Huyện Tháp Mười: 100% cơ sở Đoàn triển khai các Bài học Lý luận chính trị

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tháp Mười: 100% cơ sở Đoàn triển khai các Bài học Lý luận chính trị

Nhằm đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, định hướng chính trị cho trong ĐVTN toàn huyện. Tính đến thời điểm hiện tại Cấp huyện đã tổ chức cho cán bộ đoàn chủ chốt học tập các Bài học Lý luận Chính trị, Đối với các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức 38 buổi triển khai các Bài học lý luận chính trị cho trên 2.000 đoàn viên mới kết nạp và đoàn viên chưa học các Bài học lý luận chính trị trong huyện, thông qua các buổi họp lệ chi đoàn ấp, tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở; cập nhật kiến thức các lớp cảm tình Đoàn.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn còn tổ chức lồng ghép nội dung học tập Các Bài học lý luận chính trị vào nội dung lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Đoàn hàng năm. Kết quả, trong năm 2020, 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc đều tổ chức triển khai học tập các bài học lý luận chính trị và cho tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ tiếp thu sau mỗi buổi học bằng các hình thức trắc nghiệm, cho viết thu hoạch….

Việc triển khai học tập các bài học Lý luận Chính trị đã được thực hiện đồng bộ từ Huyện đến cơ sở đã giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, hệ thống Chính trị nước ta, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Thúy An (HĐ Tháp Mười)