Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao

Ngày 23/10/2020, Đoàn công tác Văn Phòng điều phối Nông thôn mới Tỉnh đến kiểm tra tiến độ thực hiện tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao ở 2 xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông.

Đến thời điểm này, xã Thanh Mỹ đạt 16/19 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, còn 3 tiêu chí là thu nhập, y tế, cảnh quan môi trường. Xã Mỹ Đông đạt 17/19 tiêu chí, tiêu chí chưa đạt là thu nhập và môi trường. Các xã đã xây dựng kế hoạch để quyết tâm thực hiện đạt các tiêu chí còn lại.

Qua tham khảo báo cáo và hồ sơ minh chứng, thành viên đoàn công tác đóng góp nhiều ý kiến như cập nhật báo cáo và hồ sơ minh chứng đến năm 2020, cách tính cũng như thống nhất các số liệu, công tác tuyên truyền.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười đã ghi nhận ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn và chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp khẩn trương thực hiện để thực hiện đạt các tiêu chí còn lại và hoàn thành hồ sơ gởi về VP Điều phối đúng thời gian, phấn đấu 2 xã Thanh Mỹ và Mỹ Đông đạt Nông thôn mới nâng cao trong năm 2020./.

Bt+ Hình: Thúy Ly (TTVH-TT-TT)