Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khoá 2” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khoá 2” năm 2020

Sáng ngày 09/11/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tháp Mười khai giảng lớp “Bồi dưỡng dối tượng kết nạp Đảng khoá 2” năm 2020.

Tham gia lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khoá 2 năm 2020 có 55 học viên đến từ Đảng ủy các xã, thị trấn và Chi bộ cơ quan, đơn vị ngành huyện. Trong thời gian 5 ngày của khóa học, các học viên được giảng viên truyền đạt Chuyên đề gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua lớp học nhằm giúp các đồng chí quần chúng ưu tú nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi người cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.     

Thanh Nga (TTBDCT Tháp Mười)