Xuất bản thông tin

null Tập huấn triển khai thí điểm mô hình Công dân học tập

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn triển khai thí điểm mô hình Công dân học tập

Sáng ngày 26/11/2020, tại huyện Tháp Mười, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” cho cụm thi đua số 2 tỉnh Đồng Tháp gồm các huyện: Cao lãnh, Thanh Bình, Tháp Mười và thành phố Cao Lãnh.

Tại đây, đại diện Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các điểm trường học và cá nhân dự kiến thực hiện mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn được Hội khuyến học tỉnh triển khai Quyết định 489 của Chính phủ và Kế hoạch số 132 của UBND tỉnh Đồng Tháp về thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Hướng dẫn số 181 của Hội Khuyến học tỉnh về thực hiện thí điểm xây dựng mô hình công dân học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó tỉnh chọn thành phố Sa Đéc, huyện Hồng Ngự và huyện Tháp Mười thực hiện thí điểm mô hình này và mỗi huyện, thành phố chọn 3 xã, phường, thị trấn làm thí điểm mô hình.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn nắm rõ về mục đích, ý nghĩa của mô hình “Công dân học tập” từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu cho UBND cùng cấp chọn các đơn vị, cá nhân làm điểm triển khai mô hình “Công dân học tập” đạt hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.

BT: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến