Xuất bản thông tin

null Huyện Tháp Mười mở lớp “Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 2” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tháp Mười mở lớp “Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 2” năm 2020

Từ ngày 23/11 đến 02/12, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tháp Mười tổ chức mở lớp “Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 2” năm 2020.

Lớp khóa 2 có 26 đảng viên mới đến từ Đảng ủy các xã, thị trấn và Chi bộ Cơ quan, đơn vị ngành huyện. Trong thời gian 08 ngày, các học viên giới thiệu 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn xoay quanh vấn đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ...

Qua lớp học, các đảng viên mới có thể xây dựng kế hoạch, tích cực phấn đấu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, biết vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoạt động thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa ở mỗi địa phương, đơn vị; phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thanh Nga (TTBDCT Tháp Mười)