Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 52, TỪ NGÀY 21/12/2020 ĐẾN NGÀY 25/12/2020

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 52, TỪ NGÀY 21/12/2020 ĐẾN NGÀY 25/12/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 52, từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020

Nội dung này thay đổi vào lúc 14g40, ngày 24/12/2020

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 21/12/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Họp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND huyện

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng tiếp dân, TT HĐND huyện

Lãnh đạo UBND, MTTQ, VKSND, TAND, CCTHA, Đài Truyền thanh, VP HĐND&UBND huyện

Thứ ba 22/12/2020

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ tư 23/12/2020

* Bổ sung nội dung này: Dự họp đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ chính quyền địa phương xã, thị trấn 2020

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng họp UBND huyện

Phân công lại đ/c Tuấn, Trưởng Ban KTXH

* Tiếp xúc cử tri đại biểu tỉnh sau kỳ 17 HĐND tỉnh

08g00

Xã Hưng Thạnh

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại diện UBND huyện, MTTQ huyện, Đài Truyền thanh

* Tiếp xúc cử tri đại biểu tỉnh sau kỳ 17 HĐND tỉnh

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

14g00

Xã Trường Xuân

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại diện UBND huyện, MTTQ huyện, Đài Truyền thanh

Thứ năm 24/12/2020

* Dự kỳ họp thứ 11, HĐND xã Trường Xuân

CT - Đinh Minh Dũng

07g30

Xã Trường Xuân

* Tiếp xúc cử tri đại biểu tỉnh sau kỳ 17 HĐND tỉnh

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Xã Tân Kiều

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại diện UBND huyện, MTTQ huyện, Đài Truyền thanh

* Bổ sung nội dung này: Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ 2020 (Khối Văn hóa)

13g30

Hội trường A

* Dự Lễ Giáng sinh Nhà thờ Tin Lành TT.Mỹ An

18g30

Nhà thờ Tin Lành, TT.MA

Thứ sáu 25/12/2020

* Bổ sung nội dung này: Dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC; khiếu nại, tố cáo, triển khai phổ biến pháp luật 2020

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Hội trường  A, UBND huyện

* Bổ sung nội dung này: Dự kỳ họp HĐND xã Mỹ Hòa

07g30

Xã Mỹ Hòa

Phân công lại đ/c Tuấn, Trưởng Ban KTXH, HĐND huyện

* Dự kỳ họp thứ 14, HĐND xã Thanh Mỹ

13g30

Xã Thanh Mỹ

Tổ đại biểu số 8, đơn vị Thanh Mỹ

* Bổ sung nội dung này: Dự Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp – xây dựng NTM – TCCNNN – phát triển KTTT và môi trường 2020

13g30

Hội trường  A, UBND huyện

Phân công lại đ/c Tuấn, Trưởng Ban KTXH, HĐND huyện

Thứ bảy 26/12/2020                               

Chủ nhật 27/12/2020

* Bổ sung nội dung này: Dự Lễ giỗ lần thứ 154 Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và lễ khánh thành tượng Thiên hộ Võ Duy Dương

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

KDT Gò Tháp

Phân công lại đ/c Tuấn, Trưởng Ban KTXH, HĐND huyện

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái