Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 53, TỪ NGÀY 28/12/2020 ĐẾN NGÀY 01/01/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 53, TỪ NGÀY 28/12/2020 ĐẾN NGÀY 01/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 53, từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 28/12/2020

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Họp cơ quan chuẩn bị nội dung tổng kết nhiệm kỳ

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng tiếp dân, TT HĐND huyện

TT HĐND huyện, 2 Ban, VP

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ ba 29/12/2020

* Dự kỳ họp HĐND và tổng kết nhiệm kỳ HĐND xã Tân Kiều

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Xã Tân Kiều

* Dự kỳ họp HĐND và tổng kết nhiệm kỳ HĐND xã Mỹ An

07g30

Xã Mỹ An

Phân công lại đ/c Tuấn, Trưởng Ban KTXH

* Dự hội nghị tổng kết kế hoạch đầu tư phát triển và xúc tiến, kêu gọi đầu tư năm 2020

14g00

HTUB (B)

Thứ tư 30/12/2020

* Dự kỳ họp HĐND và tổng kết nhiệm kỳ HĐND thị trấn Mỹ An

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

TTVH-HTCĐ TT.Mỹ An

Thứ năm 31/12/2020

* Dự kỳ họp HĐND và tổng kết nhiệm kỳ xã Đốc Binh Kiều

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Xã Đốc Binh Kiều

* Dự kỳ họp HĐND và tổng kết Nhiệm kỳ HĐND xã Láng Biển

07g30

Xã Láng Biển

Phân công lại đ/c Tuấn, Trưởng Ban KTXH

* Dự kỳ họp HĐND và tổng kết Nhiệm kỳ HĐND xã Mỹ Quí

07g30

Xã Mỹ Quí

Phân công lại đ/c Thắm, Phó Trưởng Ban Pháp chế

Thứ sáu 01/01/2021

* Nghỉ Tết Dương lịch

--

--

--

Tất cả CBCC

Thứ bảy 02/01/2021                               

Chủ nhật 03/01/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái