Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tổ chức cấp phát tiền chính sách theo quyết định 49, 290,62 của Thủ tướng Chính phủ đợt 2/2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tổ chức cấp phát tiền chính sách theo quyết định 49, 290,62 của Thủ tướng Chính phủ đợt 2/2020

Chiều ngày 31/12/2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười tổ chức cấp phát tiền trợ cấp theo Quyết định 49, 290 và 62 của Thủ tướng Chính phủ đợt 2 năm 2020 cho 21 đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về địa phương nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổng số tiền chi trả đợt này là trên 45 triệu đồng.

Như vậy trong năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười đã tổ chức cấp phát tiền trợ cấp theo Quyết định 49, 290 và 62 của Thủ tướng Chính phủ cho 37 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế với tổng số tiến trên 76 triệu đồng. Việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh. Đây còn là chính sách lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc đối với người có công nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho các gia đình có cuộc sống tốt hơn./.

Bt: Nguyễn Thu-  Hình : Hoàng Kha