Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện khảo sát việc nâng chất các tiêu chí NTM

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện khảo sát việc nâng chất các tiêu chí NTM

Ngày 13/01/2021, Chủ tịch UBND huyện – Trần Thị Quý cùng các ngành chuyên môn đến khảo sát việc nâng chất các tiêu chí nông thôn mới tại xã Mỹ An.

Đoàn đã đến khảo sát các mô hình chuyển đổi vườn tạp thành vườn cây ăn trái có hiệu quả, mang lại kinh tế cao của các hộ dân; việc thực hiện tiêu chí môi trường, các công trình xây dựng cơ bản và cơ sở hạ tầng tại các trường học. Qua đó, Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND xã cần phối hợp, hướng dẫn nông dân thực hiện vườn kiểu mẫu, theo đúng quy hoạch của địa phương, đồng thời đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường, tạo cảnh quan sáng –  xanh – sạch – đẹp, nhất là dòng sông không rác và thu gom rác thải sinh hoạt hộ gia đình, rác thải thuốc BVTV. Bên cạnh đó, xã Mỹ An cần thực hiện tốt kế hoạch nâng chất từng tiêu chí, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Biên tập: Hoàng Kha