Xuất bản thông tin

null Huyện Tháp Mười tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tháp Mười tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020

Chiều ngày 14/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách huyện Tháp Mười (Ban đại diện huyện) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Chủ trì hội nghị: ông Lê Văn Ngọt, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm Trưởng Ban đại diện huyện và ông Nhị Văn Kha, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cùng 22/22 thành viên Ban đại diện huyện cùng tham dự.

Mặc dù, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban đại diện huyện năm 2020 vẫn tiếp tục thực hiện triển khai tốt chỉ thị, nghị quyết cấp trên, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tổ chức thực hiện theo đúng điều lệ về quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện. Đặc biệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nổi bật năm 2020 đã tham mưu Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thống nhất chuyển sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện 2 tỷ đồng để cho vay tạo việc làm. Đồng thời, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra giám sát Ban đại diện huyện đề ra.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã xây dựng và thực hiện tốt các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Đến cuối năm 2020, hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch đề ra. Cụ thể như: hoàn thành 99,8% kế hoạch tín dụng giao; đã chuyển tải nguồn vốn kịp thời, theo nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng chính sách; nợ quá hạn và nợ khoanh giảm 313 triệu đồng, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,14% thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh; công tác tài chính đã thực hành tiết kiệm, đảm bảo thu nhập cho cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, tăng cường, phát hiện và xử lý kịp thời những sai sót, tồn tại.

Đồng thời, hoạt động NHCSXH đã tạo được sự đồng thuận và sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của Cấp ủy, chính quyền các cấp đối với tín dụng chính sách. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm hơn đối với tín dụng chính sách. Hoạt động phối hợp giữa Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ngày càng được gắn kết, nâng cao chất lượng về nội dung ủy thác. Hoạt động Điểm giao dịch xã ngày càng được củng cố, nâng cao hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên  công tác  kiểm tra, giám sát năm 2020 của thành viên Ban đại diện huyện còn chậm so với kế hoạch đề ra. Tăng trưởng tín dụng năm 2020 thực hiện còn chậm và đạt thấp so với kế hoạch. Công tác thu hồi nợ đến hạn thực tế đạt thấp so với bình quân chung toàn tỉnh.

Đăng Nhiên