Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Tháp Mười tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy Tháp Mười tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Chiều ngày 15/01/2020, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

Năm 2020, Công tác xây dựng Đảng của huyện Tháp Mười tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động đi vào nền nếp. Công tác chính trị tư tưởng có đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp.  Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng được thực hiện cơ bản đạt yêu cầu, chất lượng đảng viên mới được nâng cao. Các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quan tâm chăm lo, giải quyết tốt chế độ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ Nhân dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo kịp thời.  

Năm 2021, Huyện ủy Tháp đề ra nhiệm vụ trọng tâm là Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai và cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Huyện, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; Chương trình hành động năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, trong đó tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021chào mừng kỷ niệm 40 ngày thành lập huyện. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng sâu rộng đến Nhân dân. tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhgắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở mà trọng tâm là công tác dân vận trong xây nông thôn mới nâng cao.

Dịp này có 8 tập thể Chi, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020 được biểu dương, khen thưởng./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha