Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 04, TỪ NGÀY 25/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/01/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 04, TỪ NGÀY 25/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 04, từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

Nội dung này thay đổi vào lúc 15g00, ngày 26/01/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 25/01/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thứ ba 26/01/2021

* Họp Ủy ban bầu cử huyện

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng họp UBND

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ tư 27/01/2021

* Thăm chúc Tết tôn giáo

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Xã Trường Xuân

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ năm 28/01/2021

* Thăm chúc Tết một số xã

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Một số xã

* Thăm chúc Tết một số xã

14g00

Một số xã

Thứ sáu 29/01/2021

* Bổ sung lịch mới: Họp triển khai công tác bầu cử toàn huyện

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

HTUB (A)

* Nội dung này dời lại tuần sau: Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND

14g00

HT B, UBND huyện

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

13g30

Cơ quan

Thứ bảy 30/01/2021                                           

* Dự Lễ tổng kết “Tết Quân - Dân” năm 2021

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Xã Hưng Thạnh

Chủ nhật 31/01/2021

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái