Xuất bản thông tin

null Trường Xuân tổ chức tiếp nhận việc đăng và bổ sung một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Trường Xuân tổ chức tiếp nhận việc đăng và bổ sung một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 1318/KH-STP-CAT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Sở Tư pháp, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về đăng ký và bổ sung một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân. Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch và quyết định thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động để tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch của Tỉnh việc triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 10 năm 2020 cho đến tháng 5 năm 2021 là kết thúc về đăng và bổ sung một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân.

Hiện nay bình quân trong ngày, Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận từ 50 – 70 hồ sơ về đăng ký và bổ sung một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân. Nhìn chung công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục này tương đối thuận lợi, đảm bảo theo quy trình, thủ tục hướng dẫn.

Theo kế hoạch của xã việc tiếp nhận việc đăng và bổ sung một số thông tin về hộ tịch của công dân để phục vụ công tác cấp, quản lý Căn cước công dân năm 2021 dự kiến hoàn thành trước ngày 09/4/2021.

Huỳnh Điệp (TX)