Xuất bản thông tin

null Đảng bộ các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị sinh hoạt định kỳ năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị sinh hoạt định kỳ năm 2020

Chiều ngày 29 tháng 01 năm 2021, Đảng bộ các cơ quan Đảng (trực thuộc Đảng bộ Huyện Tháp Mười) đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt định kỳ năm 2020 nhằm tổng kết kết quả hoạt động của Đảng bộ năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Nhìn chung, trong năm 2020 Đảng bộ các cơ quan Đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các chi bộ thực hiện tốt việc đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt bảo đảm theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên nhằm chấn chỉnh kịp thời hạn chế, thiếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nét nổi bật trong năm qua của Đảng bộ các cơ quan Đảng là đã tập trung lãnh đạo triển khai, nghiên cứu, học tập Chuyên đề 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên được thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các Ban và cơ quan của Huyện ủy tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Huyện, nhất là công tác triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và Kế hoạch số 174-KH/TU của Ban Thưởng vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Đồng thời, lãnh đạo đoàn thể đơn vị phối hợp với Đảng uỷ xã Phú Điền thực hiện công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, như: trồng hoa lề đường, tuyến đường bờ Nam kênh Tư Cũ, ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, chiều dài 5,5km, với tổng số 95 đồng chí tham dự, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Năm 2021, Đảng bộ các cơ quan Đảng đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2021, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, nhất là nhiệm vụ giám sát thường xuyên khi phân công giao việc cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, tính chủ động, sáng tạo của từng đảng viên, công chức, nhất là đội ngũ công chức phụ trách công tác tham mưu, nghiên cứu trong thực thi công vụ.

Dịp này, Đảng ủy đã khen thưởng đối với 01 tập thể chi bộ và 05 đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Thanh Nhịn