Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với xã Đốc Binh Kiều về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với xã Đốc Binh Kiều về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 18/02/2021, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với xã Đốc Binh Kiều về công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện Chương trình hành động năm 2021 của Huyện ủy Tháp Mười, Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều đã xây dựng nhiều kế hoạch cụ thể hóa trên các lĩnh vực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá là Tiếp tục duy trì nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới theo chuẩn nâng cao và xây dựng trung tâm xã theo chuẩn đô thị loại V. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Nguyễn Văn Vũ Minh chỉ đạo xã Đốc Binh Kiều tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị loại V, làm tốt công tác huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình sản xuất kiểu mẫu, tạo dựng thương hiệu cây ăn trái đặc trưng của Đốc Binh Kiều. Quan tâm công tác giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Về công tác xây dựng Đảng phải chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha