Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 08, TỪ NGÀY 22/02/2021 ĐẾN NGÀY 28/02/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 08, TỪ NGÀY 22/02/2021 ĐẾN NGÀY 28/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 08, từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

Nội dung này thay đổi vào lúc 16g40, ngày 24/02/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 22/02/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

Thứ ba 23/02/2021

* Đi cơ sở xã Láng Biển làm việc về công tác chuẩn bị bầu cử

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Xã Láng Biển

* Làm việc với Đảng ủy xã Phú Điền về công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm 2021

14g00

Xã Phú Điền

Thứ tư 24/02/2021

* Làm việc với Đảng ủy xã Hưng Thạnh về công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm 2021

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Xã Hưng Thạnh

* Bổ sung lịch mới: Làm việc với xã Láng Biển về công tác bầu cử

14g00

Xã Láng Biển

Thứ năm 25/02/2021

* Bổ sung lịch mới: Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

HTUB (B)

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ sáu 26/02/2021

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Họp Ủy ban bầu cử huyện: Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

14g00

Phòng họp BCH/HU

Thứ bảy 27/02/2021                                           

Chủ nhật 28/02/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái