Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Triển khai nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Triển khai nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 09/3/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị triển khai nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tại Hội nghị, Chi cục Thống kê huyện đã triển khai các văn bản có liên quan về công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021; hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra thu thập thông tin đơn vị sự nghiệp năm 2020; hướng dẫn sử dụng hệ thống điều tra trực tuyến.

Nội dung cuộc tổng điều tra là thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh (tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư…); Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.

Đối tượng điều tra gồm các đơn vị kinh tế (cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng)… Các nhóm thông tin được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến. Thời gian thu thập thông tin chia thành 2 giai đoạn, Giai đoạn 1: Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp, cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp thực hiện từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/5/2021; Giai đoạn 2: Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2021./.

Biên tập: Hoàng Kha