Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Hội nghị Hiệp thương lần 2

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Tháp Mười: Hội nghị Hiệp thương lần 2

Chiều ngày 15/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười Tháp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện bước hai quy trình giới thiệu những người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý  kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ 67 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có 66 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và 01 người tự ứng cử;  thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người tự ứng cử là từ ngày 16/3 đến 07/4/2021.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính