Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 16, TỪ NGÀY 19/4/2021 ĐẾN NGÀY 25/4/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 16, TỪ NGÀY 19/4/2021 ĐẾN NGÀY 25/4/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 16, từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 19/4/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Học tập kinh nghiệm Tỉnh Kiên Giang

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

--

Kiên Giang

2 Ban HĐND, Văn Phòng

Thứ ba 20/4/2021

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Dự kỳ họp chuyên đề HĐND xã Láng Biển

14g00

Xã Láng Biển

Thứ tư 21/4/2021

* Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 ÂL)

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

--

--

Tất cả CBCC

Thứ năm 22/4/2021

* Dự họp hội ý Thường trực Huyện ủy dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo từng đơn vị bầu cử

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp BTV/HU

* Họp UBBC huyện dự kiến danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo từng đơn vị bầu cử

14g00

HT B, UBND huyện

Thứ sáu 23/4/2021

* Làm việc tại cơ quan

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Cơ quan

* Kiểm tra công tác bầu cử thị trấn Mỹ An

14g00

Thị trấn Mỹ An

Thứ bảy 24/4/2021                                           

* Dự Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện          

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g30

HT A, UBND huyện

Chủ nhật 25/4/2021 

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái