Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán

Nhằm tiếp tục phát huy phương châm “Tự lực Hợp tác Chăm chỉ Tiết kiệm” và duy trì tính hiệu quả hoạt động của các Hội quán trong phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. UBND huyện Tháp Mười ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025.

Theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể của huyện Tháp Mười là đến năm 2025 mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 mô hình Hội quán; huyện có ít nhất 01 Hội quán có hoạt động du lịch và vận động thành lập ít nhất 01 Hợp tác xã từ mô hình Hội quán. Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn chủ trì, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng để nâng cao năng lực, kỹ năng và trình độ cho thành viên Hội quán; Thực hiện hỗ trợ hoạt động Hội quán theo các cơ chế, chính sách trong từng lĩnh vực; Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào hoạt động, sản xuất của Hội quán; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và cung cấp thông tin cho Hội quán; Hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quán có đủ điều kiện để thành lập Hợp tác xã.

Trên địa bàn huyện Tháp Mười hiện nay có 09 Hội quán với tổng số 434 thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể: 07 Hội quán hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, 02 Hội quán hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Hoạt động của các Hội quán được diễn ra thường xuyên, định kỳ với nội dung chính là sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin các chính sách của Nhà nước về an sinh xã hội, hỗ trợ trong sản xuất, kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương; thị trường, giá cả, tình hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn xã, huyện, tỉnh và cả nước./.

Biên tập: Hoàng Kha