Xuất bản thông tin

null Tháp Mười Sơ kết thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười Sơ kết thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12

Sáng ngày 31/5/2021, Ban Thường vu Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Trong những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong huyện Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên. Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ có nhiều đổi mới; công tác tự phê bình và phê bình có chuyển biến tích cực; vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm cá nhân được phát huy; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm đối với công việc của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh đã biểu dương tinh thần chủ động và quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thực sự gương mẫu. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; nâng cao chất lượng trong công tác phát triển đảng viên và thường xuyên đánh giá, rà soát đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện Nghị quyết; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện Nghị quyết./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Vũ Chiến