Xuất bản thông tin

null Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp Quyết định thành lập tổ đại biểu HĐND và bàn Kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp Quyết định thành lập tổ đại biểu HĐND và bàn Kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2021

Chiều ngày 07/7/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tháp Mười họp Quyết định thành lập tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định tổ trưởng; Phê chuẩn Ủy viên 2 Ban HĐND huyện khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Thường trực HĐND huyện Quyết định thành lập 11 tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định tổ trưởng quản lý các tổ; Phê chuẩn Ủy viên 2 Ban HĐND huyện gồm Ban Pháp Chế và Ban Kinh tế - Xã hội. Tại cuộc họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban HĐND huyện đã bàn Kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2021 và đóng góp nội dung giám sát của HĐND huyện năm 2022 để trình HĐND ban hành Nghị quyết.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện –  Nguyễn Văn Vũ Minh thống nhất thực hiện kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm 2021 đối với các xã, thị trấn thông qua hình thức giám sát bằng văn bản, đồng thời chọn 2 đơn vị ngành huyện để giám sát thực tế. Việc tổ chức giám sát phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid -19./.

Bt: Nguyễn Thu