Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Thành lập 4 Tổ kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 16

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Thành lập 4 Tổ kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 16

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tháp Mười thành lập 4 Tổ kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các xã, thị trấn.

Mỗi Tổ gồm 01 Tổ trưởng và 02 thành viên là Thủ trưởng các ngành chuyên môn thuộc UBND huyện Tháp Mười. Tổ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các xã, thị trấn được phân công theo Quyết định.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu các Tổ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể; tổng hợp báo cáo tình hình và đề xuất tại cuộc họp giao ban trực tuyến huyện với xã, thị trấn./.

Biên tập: Hoàng Kha