Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2021

Thông tin việc làm Thông tin việc làm

Thông báo về việc công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2021

Tải chi tiết thông báo: Tại đây