Xuất bản thông tin

null Huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa xây dựng Trang thông tin điện tử của Tiểu ban nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo hỗ trợ Nhân dân.

Theo đó, địa chỉ truy cập của Trang thông tin điện tử là vandongxahoi.mattran.org.vn. Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười đề nghị các ban, ngành huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai hưởng ứng, tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Biên tập: Hoàng Kha