Xuất bản thông tin

null Lấy ý kiến về việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Lấy ý kiến về việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ tỉnh vừa có buổi khảo sát trực tiếp tại huyện Tháp Mười về công tác lấy ý kiến về việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Việc khảo sát phương án được thực hiện dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tại huyện Tháp Mười, Sở Nội vụ tỉnh lấy ý kiến trực tiếp thông qua phiếu khảo sát đối với Đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Tổ chức huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện và Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Phương án có 2 mô hình: Mô hình 1 là chức danh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND và chức danh Chủ tịch UBND, Mô hình 2 là chức danh Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND và Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND. Cả 2 mô hình đều có số lượng cán bộ từng loại đơn vị hành chính cấp xã giảm 02 người so với quy định để tăng số lượng công chức, nhưng nhiệm vụ và chức danh vẫn bảo đảm theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời không hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, bố trí số lượng theo từng chức danh công chức.

Việc lấy ý kiến khảo sát nhằm có cơ sở thống nhất để Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thông qua Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương thực hiện.

Biên tập: Hoàng Kha