Xuất bản thông tin

null Tháp Mười qua 10 năm xây dựng tổ chức sơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười qua 10 năm xây dựng tổ chức sơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Qua 10 năm thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, Ban Thường Huyện uỷ Tháp Mười đã quan tâm lãnh đạo các cấp uỷ xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ đảng viên từng bước nâng cao về số lượng, chất lượng. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng, quản lý đảng viên chặt chẽ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Tháp Mười hiện có 38 Chi, Đảng bộ trực thuộc với trên 4.530 đảng viên, đạt 3,44% dân số. Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ s Đảng đạt hiệu quả, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong tổ chức thực hiện, lãnh đạo, điều hành các cấp ủy đảng đều bám vào quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ - tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chú trọng công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện nghiêm túc hơn công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ, thống nhất cả ý trí và hành động. Quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển và quản lý đảng viên.  Nói về công tác này, Bí t – Chủ tịch UBND xã  Mỹ An - Nguyễn Hoàng Phong cho biết:

“Muốn làm tốt công tác phát triển đảng viên, trước hết các chi ủy, chi bộ phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Chi bộ Đảng và công tác xây dựng Đảng. Coi phát triển đảng là một trong những yêu cầu đòi hỏi hết sức quan trọng, thường xuyên. Thứ hai là Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn, thông qua các hoạt động đoàn thể, chi bộ nắm bắt, đánh giá đúng quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, từ đó cử đi học lớp cảm tình Đảng và phân công Đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện và kịp thời biểu dương những mặt tích cực, uốn nắn những hạn chế để quần chúng đủ tiêu chuẩn trở thành người đảng viên. Trong công tác phát triển Đảng phải coi trọng về chất lượng, không chạy theo số lượng, đổi mới nâng cao chất lượng quản lý đảng viên trong điều kiện tình hình mới. Phần lớn Đảng viên giữ vững chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tin tưởng vào sự đổi mới của Đảng”

Song song đó, các cấp ủy Đảng trong huyện còn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Không chỉ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, mà còn kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, đường lối, quan điểm, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp phù hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của cấp trên. Thông qua việc kiểm tra giám sát giúp cho cấp ủy đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, từ đó không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Nói về công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng tổ chức đảng và đảng viên tại địa phương mình, t Đảng ủy- Chủ tịch UBND Phú Điền- Trương Thanh Hợp cho biết:

“Xác định công tác kiểm tra giám sát của Đảng có vị trí vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Chính vì thế, Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch về chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa để lãnh đạo thực hiện, đồng thời chỉ đạo cho các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, phải bám sát vào chương trình hành động yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị kiểm tra giám sát phải có trọng tâm trọng điểm đi sâu vào những lĩnh vực nội dung mà dư luận đang quan tâm âm Đảng ủy cũng tập trung cho công tác tuyên truyền liên quan tới công tác kiểm tra giám sát qua kiểm tra kết luận đã kịp thời uốn nắn khắc phục những hạn chế của các tập thể, cá nhân được theo dõi, khắc phục rất là tốt. Qua 10 năm về thi hành kỷ luật Đảng cũng đã xử lý kỷ luật 7 đảng viên, trong đó khiển trách 5, cảnh cáo 1 và khai trừ 1”

Bên cạnh đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng luôn quan tâm đến xây dựng đội ngũ đảng viên và công tác kết nạp đảng viên cả về chất lượng, số lượng. Từ năm 2010 đến năm 2020 kết nạp được 2.361 đảng viên mới. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các Quy định của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh về “đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là việc thực hiện giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên đi làm việc, lao động xa nơi cư trú được các cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra để triển khai và thực hiện theo Quy định, Hướng dẫn của Trung ương. Tuy nhiên, vẫn còn một số đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú nhưng không làm đơn xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, các cấp ủy đã tập trung rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Về vấn đề này, Bí Thư Đảng ủy xã Hưng Thạnh- Hoàng Đình Toàn cho biết:

“Xã Hưng Thạnh xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả các chi bộ, giao cho các đồng chí cấp ủy viên phụ trách nắm bắt về công tác tư tưởng, quản lý đảng viên. Đối với những đảng viên không tha thiết với Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng đi làm ăn xa gặp khó khăn mà không về, không làm đơn. Ban Chấp hành Đảng bộ xã làm việc với các chi bộ tiếp tục tư tưởng, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đó cho anh em tham gia, giúp đỡ, giáo dục, thuyết phục không được thì cuối cùng làm các thủ tục cho ra khỏi Đảng”

Để công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên của huyện trong thời gian tới đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười chỉ đạo các cấp ủy tập trung thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ đảng viên. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nhân rộng các mô hình sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề sáng tạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Quản lý chặt chẽ đảng viên đi làm ăn xa. Tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh chỉ đạo:

“Trước bối cảnh tình hình diễn biến có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là phải thực hiện mục tiêu kép vừa là phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, cho nên yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao. Tôi đề nghị mỗi đồng chí lãnh đạo chủ chốt của ngành, địa phương. Trước hết là mỗi đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn trong chỉ đạo, điều hành và phát huy cao nhất năng lực thực thi công vụ, tinh thần tận tâm, tận tụy với công việc, nói phải đi đôi với làm, khắc phục mọi biểu hiện quan quan liêu, tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, đảm bảo thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị trong thời gian tới”

Với những giải pháp thiết thực vừa nêu cùng với sự quyết tâm cao của các cấp ủy đảng cũng như ý thức trách nhiệm của từng đảng viên trong công tác xây dựng đảng sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Tháp Mười lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng, đội ngũ cán bộ đảng viên vững mạnh về chính trị, có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Bt: Nguyễn Thu