Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tiếp và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc triển khai ứng dụng CNTT và công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tiếp và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc triển khai ứng dụng CNTT và công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày 16/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đến làm việc với huyện Tháp Mười về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Trong năm 2021, cấp huyện có 363/363, cấp xã có 157/157 thủ tục hành chính (TTHC) đang có hiệu lực được cập nhật trên cổng dịch vụ công tỉnh. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng, trước hạn cấp huyện và cấp xã đạt 99%. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk) được triển khai với tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng đạt trên 96%. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã đều được cấp Email công vụ và sử dụng thường xuyên. Kết quả ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin đều thực hiện đạt so với nội dung đề ra. Huyện cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến hồ sơ trễ hạn và phần mềm iDesk.

Qua báo cáo, kiến nghị của huyện, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đề xuất huyện thành lập tổ giám sát theo dõi thực hiện TTHC, báo cáo cụ thể đối với các hồ sơ trễ hạn, tiếp tục thực hiện tốt Email công vụ...

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính