Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Tháp Mười tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy Tháp Mười tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Sáng ngày 12/01/2021, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười đã lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng sâu rộng trong Đảng bộ, chi bộ và các tầng lớp Nhân dân. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động đi vào nền nếp. Công tác chính trị tư tưởng có đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp một cách nghiêm túc, bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng và đúng thực chất hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy vai trò của Tổ Nhân dân tự quản trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm dân vận chính quyền - 2021” nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Năm 2022, Huyện ủy Tháp Mười tập trung lãnh đạo, quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Dịp này có 07 tập thể Chi, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”  năm 2021 được biểu dương, khen thưởng./.

BT:  Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha