Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI)

Trang chủ Tin tức

Tháp Mười – Xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI)

Nhằm nâng cao chất lượng điều hành, xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, phát huy sự giám sát của người dân vào quá trình xây dựng và thực thi pháp luật; góp phần duy trì, nâng cao chỉ số PAPI của Tỉnh, UBND huyện Tháp Mười đã xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số PAPI trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện xác định từng nội dung và giải pháp cần thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành chuyên môn và các đơn vị phối hợp, trong đó, có vai trò, trách nhiệm của chính quyền, sự tham gia và trách nhiệm của người dân. Cụ thể như: Việc đổi mới hình thức tuyên truyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ; sự tự nguyện đóng góp của người dân vào các công trình công cộng; việc công khai các nguồn đóng góp, các khoản thu chi; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá bồi thường, thu hồi đất; thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, niêm yết công khai các quy trình, thủ tục, các khoản phí, lệ phí; h trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, cổng dịch vụ công Quốc gia, bằng hình thức phù hợp, tạo điều kiện để người dân sử dụng Internet; triển khai hiệu quả việc thực hiện Chính phủ điện tử; thực hiện tốt việc gi thư xin lỗi đối với những hồ sơ trễ hẹn và quá hạn.

Việc thực hiện sẽ được triển khai đồng bộ từ huyện đến các xã, thị trấn, riêng các xã, thị trấn, căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Bt+ Hình: Thúy Ly (TTVH-TT-TT)