Xuất bản thông tin

DANH MỤC DVC TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH VÀ DVC TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN

Nội dung:

DANH MỤC DVC TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH VÀ DVC TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN

STT

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

NỘI DUNG

 Theo Quyết định số 75/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 01 năm 2023

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

1

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Tải về

2

Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần

Tải về