THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG QUY HOẠCH

Nội dung:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG QUY HOẠCH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo  Quyết định 1080/ QĐ-UBND-HC ngày  03 tháng 8 năm 2021 và Quyết định số 997/QĐ-UBND-HC ngày  06 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I

LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAU SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ TẠI CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG CẤP HUYỆN

 

1

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện -  Mã số TTHC 1.009972

Tải về

2

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện -  Mã số TTHC 1.009973

Tải về

II

LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

 

1

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ -  Mã số TTHC 1.009994

Tải về

2

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ -  Mã số TTHC: 1.009995

Tải về

3

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: - Mã số TTHC: 1.009996

Tải về

4

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ - Mã số TTHC: 1.009997

Tải về

5

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ -  Mã số TTHC 1.009998

Tải về

6

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ -  Mã số TTHC 1.009999

Tải về

III

LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1

Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện – Mã số TTHC: 1.008455

Tải về

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website