Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Đề nghị thẩm định xã Mỹ Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Trang chủ Tin tức

Tháp Mười – Đề nghị thẩm định xã Mỹ Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

Qua thẩm tra của UBND huyện Tháp Mười, xã Mỹ Đông đủ các điều kiện xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, xã đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 75,1 triệu đồng/người/năm, tăng trên 15 triệu đồng so với năm 2021 và cao hơn 10% so với thu nhập bình quân đầu người đối với xã nông thôn mới nâng cao; ấp 5 đạt tiêu chí làng thông minh, đã thực hiện đạt 04/04 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí Làng thông minh; đạt đủ 06/06 tiêu chí của nhóm tiêu chí Cảnh quan môi trường. Đối với hồ sơ minh chứng đủ thành phần, số lượng theo quy định.

UBND huyện Tháp Mười đề nghị UBND tỉnh thẩm định xã Mỹ Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; tiếp tục hỗ trợ cho xã Mỹ Đông để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tăng thu nhập cho người dân trong thời gian tới, hướng đến tiếp tục duy trì và nâng chất xã nông thôn mới kiểu mẫu và hướng huyện NTM nâng cao đến năm 2024.

Bt: Thúy Ly, Hình: Hoàng Kha