Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp xét thông qua đề nghị xét công nhận xã Mỹ Đông đạt NTM kiểu mẫu

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp xét thông qua đề nghị xét công nhận xã Mỹ Đông đạt NTM kiểu mẫu

Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình giảm nghèo bền vững huyện thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Tại cuộc họp, Văn phòng Điều phối XDNTM huyện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đối với xã Mỹ Đông. Kết quả thẩm tra cho thấy, Mỹ Đông đã thực hiện hoàn thành 04 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và nhóm tiêu chí cảnh quan môi trường. Tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0,14%, hộ cận nghèo 2,20%. Với những kết quả đạt được trên 99% người dân xã Mỹ Đông đồng thuận khi được lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Điều phối XDNTM huyện; ý kiến của MTTQ Việt Nam huyện về kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, các phòng, ban chuyên môn huyện cũng báo cáo, làm rõ thêm kết quả đạt được của các tiêu chí trên lĩnh vực. Lãnh đạo huyện đề nghị các phòng, ban chuyên môn huyện phối hợp với xã Mỹ Đông rà soát lại các tiêu chí do mình phụ trách; đảm bảo hồ sơ, chất lượng các tiêu chí theo quy định.

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo của huyện cũng  tiến hành bỏ phiếu xét đề nghị công nhận xã Mỹ Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, kết quả có 100% phiếu thống nhất./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Hoàng Kha