Xuất bản thông tin

null Cuốn sách Lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười (giai đoạn 1930 – 2020)

Trang chủ Tin tức

Cuốn sách Lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười (giai đoạn 1930 – 2020)

Qua thời gian biên soạn, Ban Thường vụ Huyện Tháp Mười giới thiệu cuốn sách: Lịch sử truyền thống Đảng bộ Huyện Tháp Mười, giai đoạn 1930-2020.

Cuốn sách gồm 3 phần:

- Phần mở đầu: Giới thiệu khái quát về vùng đất, con người Tháp Mười

- Phần Một: Huyện Tháp Mười thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân (1930 - 1975)

- Phần Hai: Đảng bộ Huyện Tháp Mười lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1975 - 2020)

Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu có giá trị, giúp Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân hiểu sâu sắc hơn lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười (1930 - 2020) gắn liền với Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, lịch sử dân tộc và lịch sử toàn Đảng đương đại. Đó là thời kỳ Đảng bộ, quân và dân huyện Tháp Mười trải qua quá trình đấu tranh đầy gian khổ và hy sinh, song hết sức vẻ vang.

Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (năm 1930), Nhân dân Mỹ An (Tháp Mười) trải qua 45 năm (1930 - 1975) cùng quân, dân trong tỉnh và cả nước thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân giành thắng lợi và 45 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 2020).

Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ, quân và dân huyện Mỹ An (được sáp nhập vào huyện Cao Lãnh từ tháng 8/1975) - Cao Lãnh (từ tháng 8/1975 đến trước ngày 05/01/1981) - Tháp Mười (từ ngày 05/01/1981) đã kịp thời hàn gắn vết thương chiến tranh, bắt tay xây dựng và bảo vệ quê hương, tiến công chinh phục Đồng Tháp Mười. Từ năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ huyện Tháp Mười luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Trong quá trình ấy, tuy có những sai lầm và vấp váp, nhưng những thành tựu đạt được là vô cùng to lớn và rất đáng tự hào, trong đó có dấu ấn đậm nét của Đảng bộ, quân và dân Tháp Mười.

Cuốn sách “Lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười (1930 - 2020)” là hệ thống những tư liệu, sự kiện lịch sử có giá trị khoa học và thực tiễn, là tài liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là đối với thế hệ trẻ, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào về quê hương, xứ sở cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

BT: Thúy Ly