Xuất bản thông tin

null LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 15, TỪ NGÀY 12/4/2021 ĐẾN NGÀY 18/4/2021

Chi tiết bài viết LỊCH HDND

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TUẦN 15, TỪ NGÀY 12/4/2021 ĐẾN NGÀY 18/4/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
Tuần 15, từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021

Nội dung này thay đổi vào lúc 15g35, ngày 12/4/2021

Nội dung

Người chủ trì/

Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ hai 12/4/2021

* Chào cờ

                     --

07g20

--

Tất cả CBCC

* Họp bàn chuẩn bị tổ chức đi tham quan kinh nghiệm thực tế

CT - Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

07g30

Phòng tiếp dân, TT HĐND

TCKH, Văn phòng HĐND&UBND

* Xin ý Thường trực Huyện ủy về chủ trương tổ chức tham quan kinh nghiệm thực tế

10g30

Văn phòng Huyện ủy

* Dự họp báo công tác kiểm tra giám sát UBKT quí 1/2021

14g00

HT B, UBND huyện

Thứ ba 13/4/2021

* Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2020

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

HT B, UBND huyện

* Kiểm tra công tác bầu cử xã Láng Biển

08g30

Xã Láng Biển

* Làm việc với Công ty World Travel

14g00

Phòng tiếp dân, TT HĐND

Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND

Thứ tư 14/4/2021

* Dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

HT B, UBND huyện

* Nội dung này thứ 5 dời lên: Dự làm việc với Huyện Đoàn công tác triển khai nhiệm vụ năm 2020

14g00

Phòng họp BCH Huyện ủy

Thứ năm 15/4/2021

* Họp Đảng ủy Khối Nhà nước

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Phòng họp UBND huyện

* Họp chi bộ Văn phòng HĐND&UBND

09g30

Phòng họp UBND huyện

* Kiểm tra công tác bầu cử xã Trường Xuân, Mỹ Hòa

08g00

Xã Trường Xuân, Mỹ Hòa

Xin vắng

* Dự làm việc với Hội Cựu chiến binh huyện về triển khai Chương trình hành động của Huyện uỷ và Kế hoạch phát triển KTXH của UBND huyện năm 2021

14g00

Phòng họp BCH/HU

Thứ sáu 16/4/2021

* Tham gia kiểm tra công tác bầu cử xã Đốc Binh Kiều, Mỹ An

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

08g00

Xã ĐBK, MA

* Làm việc tại cơ quan

13g30

Cơ quan

Thứ bảy 17/4/2021                                            

* Tổ chức đưa đoàn đại biểu tham quan kinh nghiệm thực tế                                          

CT-Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

--

Phú Quốc

Chủ nhật 18/4/2021 

* Tổ chức đưa đoàn đại biểu tham quan kinh nghiệm thực tế                                             

CT-Đinh Minh Dũng

PCT - Nguyễn Thị Ngọc Dung

--

Phú Quốc

* Ghi chú: Nếu lịch có thay đổi, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;

- Thành viên 2 Ban HĐND;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;

- LĐVP;

- TT HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Đinh Hồng Thái