Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Hội nghị Hiệp thương lần ba Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Hội nghị Hiệp thương lần ba Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 14/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Hội nghị đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua danh sách và biểu quyết những người có đơn xin rút không ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua danh sách 56 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã bỏ phiếu biểu quyết thống nhất lập danh sách 55/56 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến