Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Ủy ban bầu cử huyện họp lần thứ 5

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Tháp Mười – Ủy ban bầu cử huyện họp lần thứ 5

Ngày 17/3/2021, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần thứ 5 đánh giá tiến độ công tác bầu cử và hiệp thương lần thứ 2.

Đến thời điểm này huyện Tháp Mười đã tiến hành xong các bước thành lập Ủy ban bầu cử các cấp, triển khai công tác bầu cử, dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ấn định và công bố số đơn vị bầu cử cấp huyện là 11, cấp xã là 88, số lượng đại biểu được bầu cấp huyện là 33, cấp xã là 346. Số khu vực bỏ phiếu: 88; Số cử tri 95,385. Đến ngày 16/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đánh giá tiến độ thực hiện công tác bầu cử được đảm bảo đúng quy định, công tác kiểm tra, giám sát tiến độ bầu cử được thực hiện chặt chẽ, đồng thời đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử huyện tiếp tục thực hiện công tác bầu cử theo kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ công tác bầu cử, giao người đứng đầu các cơ quan Phòng Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm phát ngôn chính thức về chuyên môn bầu cử, công tác Hiệp thương, tuyên truyền và kinh phí bầu cử. Làm tốt công tác thẩm định lý lịch đối với người ứng cử, các văn bản liên quan đến bầu cử phải làm đúng biểu mẫu theo quy định./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính