Xuất bản thông tin

null Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười triển khai Mô hình “3 trong 1” trong thực hiện thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười triển khai Mô hình “3 trong 1” trong thực hiện thủ tục hành chính

Nhằm thực hiện lồng ghép, đơn giản hóa quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với thân nhân của người được hưởng trợ cấp xã hội đã chết theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy trình, UBND thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười triển khai Mô hình “3 trong 1” đối với TTHC cấp giấy chứng tử, xóa tên người mất trong sổ hộ khẩu và chi trả mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, đại diện gia đình có người được hưởng trợ cấp xã hội chỉ cần đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị trấn Mỹ An 01 lần duy nhất để liên hệ nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC về cấp giấy chứng tử, xóa tên người mất trong sổ hộ khẩu và chi trả mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, thay vì phải đến trụ sở 03 lần như trước đây (01 lần nộp hồ sơ làm giấy chứng tử - xóa tên người mất trong sổ hộ khẩu - chế độ mai táng phí; 01 lần nhận kết quả giấy chứng tử - xóa tên người mất trong sổ hộ khẩu - quyết định hưởng chế độ mai táng phí và 01 lần nhận kinh phí hỗ trợ mai tang phí cho đối tượng bảo trợ xã hội).

Việc triển khai thực hiện Mô hình này giúp giảm chi phí và thời gian đi lại, cải thiện quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, hướng đến nền hành chính hiện đại, nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ trong bộ máy cán bộ, công chức.

Biên tập: Hoàng Kha