Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Ủy ban bầu cử huyện họp đột xuất (lần 3)

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tháp Mười – Ủy ban bầu cử huyện họp đột xuất (lần 3)

Ngày 04/02/2021, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức họp Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đột xuất cho ý kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp đã thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử huyện cho ý kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn bao gồm các khối Đảng, Nhà nước, Lực lượng vũ trang, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, Ấp và các thành phần khác.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện thống nhất số lượng, cơ cấu thành phần đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các xã thực hiện mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch được cơ cấu như sau: Khối đảng có 3 đại biểu phần cứng.  Khối đoàn thể 5 đại biểu, khối Nhà nước 3 đại biểu, lực lượng vũ trang 2 đại biểu, còn lại là khối Ấp và các thành phần khác (do xã, thị trấn quyết định).

Đối với mô hình các xã có Bí thư riêng, Chủ tịch riêng: Khối Đảng 4 đại biểu , Khối đoàn thể 5 đại biểu, Khối Nhà nước tối đa 3 đại biểu, Lực lượng vũ trang 2 đại biểu, còn lại khối Ấp và các thành phần khác. (do xã quyết định tùy theo dân số và tình hình thực tế của địa phương).

 Về số dư trong lần hiệp thương thứ nhất, số người được giới thiệu ứng cử sẽ gấp đôi số đại biểu được bầu theo quy định./.

Bt: Nguyễn Thu