Xuất bản thông tin

null Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đông tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đông tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và xã

Sáng ngày 04/5/2021, tại Nhà Văn hóa Ấp 1 (Điểm Bầu cử số 1) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đông tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026. Có 05 vị ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đơn vị bầu cử số 2, 07 vị ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân xã và 57 cử tri cùng tham dự.

Hội nghị thông qua tóm tắt tiểu sử của từng vị ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và xã. Qua đó các vị ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện và xã đã thông qua dự kiến chương trình hành động của mình, nếu được trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và xã.

Tại Hội nghị các vị cử tri đa số thống nhất với dự kiến chương trình hành động của các vị ứng cử viên đã thông qua./.

Ngọc Nhu